Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 
Przedszkole zapewnia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6- letnich. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 
Przedszkole jest przedszkolem publicznym w rozumieniu zapisów Ustawy o systemie oświaty. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dn. 14.02.2017r.).
Przedszkole:
  • - realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • - zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 8.00 – 13.00,
  • - przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • - zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje pedagogiczne.
  • - zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
  • - pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 czerwiec 2023 10:52 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 czerwiec 2023 10:53 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipiec 2023 10:36 Super User